HOANG HUNG DATA TECHNOLOGY
20/12 Nguyen Ngoc Nhut Street, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.
Tel: 0987.765.001, Email: contact@tinhochoanghung.com

Mọi ý kiến, đóng góp xin quý khách gửi về cho chúng tôi. Theo mẫu dưới đây:
Họ & tên   *
Điện thoại   *
Fax
Email *
Nội dung  *
Mã xác nhận
<asp:TextBox runat="server" ID="txtTelephone" SkinID="TextBox" Width="360px" MaxLength="65"></asp:TextBox> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ControlToValidate="txtTelephone" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> </td> </tr> <tr> <td align="right" style="padding-right: 4px; padding-top: 12px"> Fax </td> <td style="padding-top: 12px"> <asp:TextBox runat="server" ID="txtFax" SkinID="TextBox" Width="360px" MaxLength="65"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr> <td align="right" style="padding-right: 4px; padding-top: 12px"> Email&nbsp;<span class="Error">*</span> </td> <td style="padding-top: 12px"> <asp:TextBox runat="server" ID="txtEmail" SkinID="TextBox" Width="360px" MaxLength="65"></asp:TextBox> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5" runat="server" ControlToValidate="txtEmail" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> <asp:RegularExpressionValidator runat="server" ID="regEmail" ControlToValidate="txtEmail" ValidationGroup="Contact" ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RegularExpressionValidator> </td> </tr> <tr> <td align="right" style="padding-right: 4px"> <%=Resources.Resource.Message %> &nbsp;<span class="Error">*</span> </td> <td valign="top" style="padding-top: 12px"> <asp:TextBox ID="txtMessageContent" SkinID="TextBox" Font-Size="12px" Width="360px" runat="server" Height="60px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtMessageContent" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> </td> </tr> <%-- <tr> <td align="right" style="padding-right: 4px"> <asp:Label runat="server" ID="Label3" Text="File �nh k�m" SkinID="Comment"></asp:Label> </td> <td valign="top" style ="padding-top: 12px"> <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" size="37" Width="360px" /> </td> </tr>--%> <tr> <td align="right" valign="middle" style="padding-right: 4px"> <%=Resources.Resource.Protected_Code %> </td> <td valign="middle" style="padding-top: 4px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> <tr> <td width="100px"> <asp:TextBox ID="txtSecurityCode" SkinID="TextBox" Width="160px" runat="server"></asp:TextBox> </td> <td style="padding-left: 4px" align="left"> <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl="GetCapCha.ashx" /> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtSecurityCode" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="right" style="padding-right: 4px"> </td> <td style="padding-top: 16px"> <asp:Button runat="server" ID="btnContact" ValidationGroup="Contact" Font-Bold ="true" SkinID="SaveButtonDialog" OnClick="btnContact_Click" /> <input type="reset" class="SaveButtonDialog" value="<%= Resources.Resource.Reset%>" /> </td> </tr> <tr> <td align="right" style="padding-right: 4px"> </td> <td style="padding-top: 12px"> <asp:CustomValidator ID="ValidLogin" runat="server" Display="Dynamic" OnServerValidate="Contact_ServerValidate" ValidationGroup="Contact" ErrorMessage="Error message"></asp:CustomValidator> </td> </tr> </table> </asp:Panel> <asp:Panel ID="pnlSuccess" runat="server"> <table cellpadding="20" cellspacing="3" border="0" width="100%"> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_MessageHasSend %> </td> </tr> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_Thanks %> </td> </tr> </table> </asp:Panel> </td> </tr> <%-- <tr> <td align="center" style ="padding-bottom:10px"> <img alt="" style="border: 0px solid rgb(255, 255, 255);" src="images/address.jpg"> </td> </tr>--%> </table>
Số lượt truy cập
Khách đang online: 7
Truy cập tháng này: 483
Truy cập tháng trước: 2.199