Sửa lỗi Profile Win 7: "The User Profile Service failed the logon.
27/11/2015 10:00:51 SA
Lỗi file hồ sơ người dùng là vấn đề rất khó chịu trong Windows . Khi đưa mật khẩu và bấm Enter bạn sẽ gặp thông báo lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded” .

1. Sửa lỗi Profile Win 7: "The User Profile Service failed the logon. 
The user profile cannot be loaded”
=> Khởi động Windows trong chế độ Safe Mode (F8).
=> Bấm Start (Run: phím window + R)
=> Gõ regedit ->Enter.

Cửa sổ Registry Editor mở ra bạn tìm theo đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Bấm vào thư mục có những từ khóa đầu tiên S-1-5 kèm theo một số dài .

Bấm vào mỗi thư mục S-1-5 này , tìm và bấm đúp vào từ khóa ProfileImagePath để bảo đảm đúng là tài khoản người dùng này đang bị sai file hồ sơ

 

hinh1

 

Nếu bạn có hai thư mục bắt đầu bằng S-1-5 kèm theo một số dài và một trong đó có kết thúc bằng .bak , bạn cần phải đổi tên thư mục này theo cách sau

Bấm chuột phải vào thư mục không có .bak , chọn Rename . Gõ thành .ba bấm Enter

 

hinh2

 

Bấm chuột phải vào thư mục có tên cuối cùng .bak , chọn Rename , xóa bỏ .bak , rồi bấm Enter

 

hinh3

 

Bấm chuột phải vào thư mục có tận cùng .ba mà bạn mới đổi tên , chọn Rename , thay .ba bằng .bak phía cuối .

 

hinh4

 

Nếu bạn chỉ thấy một thư mục bắt đầu bằng S-1-5 và tận cùng là .bak thì bấm chuột phải vào thư mục này , chọnRename và xóa đuôi .bak đi

Sau khi kết thúc những bước làm trên , bấm chuột phải vào thư mục không có đuôi .bak , bấm đúp vào từ khóaRefCount , gõ 0 rồi bấm OK

 

hinh5

 

Tiếp theo tìm tới từ khóa State bấm đúp và gõ giá trị 0 , rồi bấm OK

 

hinh6

 

Đóng Registry Editor , khởi động lại máy .


(Theo http://www.tuvantinhoc1088.com/)
  
Ý kiến của bạn
unat="server" ImageUrl="GetCapCha.ashx" /> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="600px" colspan="2"> <asp:TextBox ID="txtMessageContent" SkinID="TextBox" Font-Size="12px" Width="630px" runat="server" Height="80px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtMessageContent" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" width="380px"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 8px" width="300px"> <asp:Button runat="server" ID="btnContact" ValidationGroup="Contact" SkinID="SaveButtonDialog" OnClick="btnContact_Click" Text="" /> <input type="reset" class="SaveButtonDialog" value="<%= Resources.Resource.Reset%>" /> </td> <td> <asp:CustomValidator ID="ValidLogin" runat="server" Display="Dynamic" OnServerValidate="Contact_ServerValidate" ValidationGroup="Contact" ErrorMessage="Error message"></asp:CustomValidator></td> </tr> </table> </asp:Panel> <asp:Panel ID="pnlSuccess" runat="server"> <table cellpadding="20" cellspacing="3" border="0" width="100%"> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_MessageHasSend %> </td> </tr> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_Thanks %> </td> </tr> </table> </asp:Panel> </td> </tr> </table> </div>
Số lượt truy cập
Khách đang online: 41
Truy cập tháng này: 1.629
Truy cập tháng trước: 1.686