Xử lý lỗi cài đặt tiếng Việt trên Hệ thống Exact - WinXP
08/07/2014 9:38:53 CH
Khi vào Control Panel> Region and Languages > Region and Languages->Tab Advanced > Select Vietnamese để chọn ngôn ngữ tiếng Việt cho phần mềm Exact, xuất hiện thông báo lỗi: "setup was unable to install the chosen locale. Please contact your system administrator".
Màn hình thao tác
mOI.jpg
Xử lý :
Copy đè file intl.inf từ E:\I386 đến C:\WINDOWS\inf,
sau đó thiết lập lại là được.
Trong đó, E: là ổ đĩa chứa bộ cài winxp.
  
Ý kiến của bạn
unat="server" ImageUrl="GetCapCha.ashx" /> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="600px" colspan="2"> <asp:TextBox ID="txtMessageContent" SkinID="TextBox" Font-Size="12px" Width="630px" runat="server" Height="80px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtMessageContent" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> </td> </tr> <tr> <td valign="middle" width="380px"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 8px" width="300px"> <asp:Button runat="server" ID="btnContact" ValidationGroup="Contact" SkinID="SaveButtonDialog" OnClick="btnContact_Click" Text="" /> <input type="reset" class="SaveButtonDialog" value="<%= Resources.Resource.Reset%>" /> </td> <td> <asp:CustomValidator ID="ValidLogin" runat="server" Display="Dynamic" OnServerValidate="Contact_ServerValidate" ValidationGroup="Contact" ErrorMessage="Error message"></asp:CustomValidator></td> </tr> </table> </asp:Panel> <asp:Panel ID="pnlSuccess" runat="server"> <table cellpadding="20" cellspacing="3" border="0" width="100%"> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_MessageHasSend %> </td> </tr> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_Thanks %> </td> </tr> </table> </asp:Panel> </td> </tr> </table> </div>
Số lượt truy cập
Khách đang online: 7
Truy cập tháng này: 1.564
Truy cập tháng trước: 1.686