Phần mềm quản lý bán hàng POS

Chúng tôi cung cấp Hệ thống phần mềm theo mô hình Client/Server bao gồm 2 chương trình :

                                          i.    Chương trình tại Công ty (Center Pos): 

1.    Kinh doanh bán sỉ: Quản lý bán hàng cho khách hàng sỉ

2.    Kinh doanh Bán lè : Quản lý điều hành và tổng hợp số liệu cho tất cả điểm bán hàng. Đáp ứng theo dõi bán hàng và tổn kho theo từng điểm bán và tổng hợp toàn hệ thống.

3.    Quản lý mua hàng điều phối hàng hóa toàn hệ thống

4.    Quản lý chính sách giá bán cho tất cả các điểm bán

5.    Quản lý mã hàng và toàn bộ phát sinh danh mục trên toàn hệ thống

6.    Quản lý hệ thống báo cáo bán hàng mua hàng của công ty

7.    Quản lý hệ thống kế toán của công ty: bao gồm báo cáo sổ sách kế toán, công nợ tiền hàng và các báo cáo tài chính liên quan.

                                        ii.    Chương trình tại N điểm bán (Client Pos):

1.    Đầy đủ tính năng quản lý bán hàng, cài đặt độc lập với chương trình tại Công ty, đảm bảo bán hàng xuyên suốt cho hoạt động kinh doanh. 

2.    Quản lý theo dõi hàng tồn kho

                                       iii.    Mô hình thiết bị (Xem hình):

1.    Thiết bị sử dụng Tại công ty :

a.    1 máy PC hoặc Server chuyên dụng làm máy chủ chứa dữ liệu (Database Center).

b.    Các máy PC cho kế toán viên truy cập tác nghiệp.

 

c.    Máy in tem barcode

                                                                                          i.    Giải pháp 1 : Máy in chuyên dụng.

                                                                                        ii.    Giải pháp 2 : Máy in thông thường.

2.     Thiết bị sử dụng tại điểm bán

a.    1 máy PC chạy chương trình bán hàng.

b.    Cấu thiết bị đọc barcode

c.    Máy in bill tính tiền

 

pos-system.png

                    I.    Chức năng chương trình

1.    Quản lý Barcode và danh mục

o    Quy trình tạo mã Barcode

§   B1. Tiếp nhập bảng kê nhập hàng hoặc đơn hàng

§   B2. Tạo mã barcode mới nếu có

§   B3. Nhập chứng từ nhập hàng

§   B4. In barcode từ phần mềm

§   B5. Dán mã barcode cho hàng hóa.

o    Danh mục

§   Danh mục ngành hàng

§   Danh mục loại hàng.

§   Danh mục nhóm hàng.

§   Danh mục hàng hóa.

§   Danh mục kho hàng

2.    Quản lý Mua hàng và điều phối hàng hóa cho điểm bán:

o    Lập đơn hàng.

o    Nhập hàng theo đơn hàng

o    Chứng từ nhập hàng bán bị trả lại.

o    Chứng từ xuất chuyển kho theo barcode (từ kho công ty về mỗi kho điểm bán và ngược lại)

o    Nhập hàng chuyển kho : tự động cho điểm bán.

o    Báo cáo mua hàng:

§   Báo cáo nhập hàng chi tiết theo mặt hàng nhà cung cấp,…

§   Theo dõi mua hàng theo từng nhà cung cấp

§   Báo cáo xuất hàng trả lại.

§   Báo cáo điều phối hàng cho điểm bán

3.    Quản lý bán hàng:

o    Bán sỉ : Chứng từ xuất bán hàng hóa theo barcode (bán sỉ và bán lẻ)

o    Bán lẻ: Xuất bán hàng hóa : tổng hợp chứng từ bán theo điểm bán.

o    Chứng từ nhập trả hàng từ khách hàng.

o    Giá xuất kho: trung bình cuối tháng.

o    Chứng từ xuất khác: điều chỉnh

o    Tỷ giá tạm tính

o    Báo cáo bán hàng hóa

§   Sổ chi tiết bán hàng hoá theo khách hàng, mặt hàng, nhóm hàng….

§   Báo cáo bán hàng theo nhân viên bán hàng

§   Báo cáo theo dõi doanh thu tiêu thụ qua các điểm bán

§   Sổ chi tiết công nợ phải thu theo đối tượng khách hàng.

§   Sổ tổng hợp công nợ phải thu theo đối tượng khách hàng.

4.    Quản lý bán hàng tại cửa hàng :

o    Giao diện bán lẻ trực tiếp 

o    Kết ca bán lẻ

o    Báo cáo bán lẻ: chi tiết, tổng hợp theo Ca, nhân viên, hàng hóa.

o    Tổng hợp bán lẻ theo Ca bán.

o    Khởi tạo mở sổ tháng làm việc mới

 

5.    Quản lý tồn kho

o    Chứng từ xuất điều chỉnh kho

o    Chứng từ xuất nhập điều chỉnh kiểm kê

o    Chứng từ nhập điều chỉnh kho

o    Báo cáo tồn kho hàng hóa:

§   Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.

§   Thẻ kho hàng hóa.

§   Truy vấn tồn kho hàng hóa tại điểm bán

§   Truy vấn tồn kho hàng hóa tất cả các điểm bán + Công ty

§   Sổ chi tiết tài khoản kho hàng hóa.

§   Sổ tổng hợp tồn kho.

§   Báo cáo chi tiết nhập hàng theo mặt hàng và theo NCC.

§   Báo cáo chi tiết xuất hàng theo mặt hàng và khách hàng.

6.    Truyền thông số liệu :

o    Tại Công ty:

§   Nhận số liệu từ các cửa hàng gửi về.

§   Xuất số liệu phát sinh cho cửa hàng.

§   Xuất số liệu gủi về Công ty.

o    Tại Cửa hàng :

§   Nhận số liệu từ Công ty.

§   Xuất số liệu báo cáo về Công ty.

7.    Quản lý hệ thống :

§   Quản lý Accounts

§   Phân quyền chức năng cho từng Accounts

§   Thay đổi mật khẩu


                  II.    Yêu cầu đặc thù:

o    Mã barcode độ dài N ký tự tùy vào danh mục của khách hang.

o    Chính sách giá bán theo yêu cầu.

o    Mô hình 1 trung tâm và N điểm bán

 

                III.    Hỗ trợ đối tác:

 

o    Hỗ trợ tư vấn chuẩn hóa barcode cho danh mục

o    Hỗ trợ tư vấn mua thiết bị sử dụng

o    Cập nhật hệ thống danh mục khách hàng

o    Cập nhật hệ thống danh mục hàng hóa

o    Hỗ trợ tư vấn tổ chức lại hệ thống tài khoản, kết chuyển,…

o    Hỗ trợ tư vấn, cách tổ chức nhập liệu, quy ước phòng ban, hạch toán chứng từ xúc tiến nhanh cho quá trình triển khai và áp dụng phần mềm tại công ty.