Phần Mềm Quản Lý Hợp Đồng & Tính Thưởng

Phần mềm quản lý hợp đồng & tính thưởng được xây dựng dựa trên tiêu chí : dễ sử dụng, nhanh và chính xác trong công tác quản lý hợp đồng và xếp loại tính thưởng cho kinh doanh theo chu kỳ thời gian đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả, chính xác. Quản lý phân cấp phân quyền duyệt hồ sơ theo đúng thực tế khi thực hiện hợp đồng.

...