...

Phần mềm quản lý tồn kho

o    Chứng từ nhập kho

o    Chứng từ xuất kho

o    Chứng từ xuất điều chỉnh kho

o    Chứng từ xuất nhập điều chỉnh kiểm kê

o    Chứng từ nhập điều chỉnh kho

o    Báo cáo tồn kho hàng hóa:

§   Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.

§   Thẻ kho hàng hóa.

§   Truy vấn tồn kho hàng hóa tại điểm bán

§   Truy vấn tồn kho hàng hóa tất cả các điểm bán + Công ty

§   Sổ chi tiết tài khoản kho hàng hóa.

§   Sổ tổng hợp tồn kho.

§   Báo cáo chi tiết nhập hàng theo mặt hàng và theo NCC.

§   Báo cáo chi tiết xuất hàng theo mặt hàng và khách hàng.