...

Phần mềm xuất nhập khẩu

Phần mềm quản lý xuất nhập khẩu được xây dựng dựa trên tiêu chí : dễ sử dụng, nhanh và chính xác trong công tác quản lý kiểm sóat chừng từ xuất nhập khẩu hải quan và quản lý quy trình, giảm thao tác thủ công ghi chép và đảm bảo sổ sách báo cáo hải quan một cách nhanh chóng, logic, hiệu quả, chính xác.